การตอบ-บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

By: ZXC [IP: 183.89.81.xxx]
Posted on: 2018-03-09 10:43:59


การตอบ-บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

It’s … = ตอนนี้…

exactly … = …ตรง

about … = ประมาณ…

almost … = เกือบ…

just gone … = เพิ่ง…

one o’clock = ตีหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา

two o’clock = ตีสอง/สิบสี่นาฬิกา

three o’clock = ตีสาม/สิบห้านาฬิกา

four o’clock = ตีสี่/สิบหกนาฬิกา

five o’clock = ตีห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา

six o’clock = หกโมง/สิบแปดนาฬิกา

seven o’clock = เจ็ดโมง/สิบเก้านาฬิกา

eight o’clock = แปดโมง/ยี่สิบนาฬิกา

nine o’clock = เก้าโมง/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา

ten o’clock = สิบโมง/ยี่สิบสองนาฬิกา

eleven o’clock = สิบเอ็ดโมง/ยี่สิบสามนาฬิกา

twelve o’clock = สิบสองนาฬิกา/ยี่สิบสี่นาฬิกา

อ่านเพิ่มเติม คลิก>>> Golden slot